Utbilda dig för säkrare arbetsplatser

Bygg- och anläggningsbranschen är en bransch som drabbas av en väldigt stor andel av olyckorna som inträffar på arbetsplatser. Detta beror bland annat att det ofta innebär arbete med tunga redskap, hårt kroppsarbete, svåra ergonomiska utmaningar, dammiga miljöer och liknande utmaningar som är svårt att komma undan från. Tyvärr beror även en stor del av olyckorna på arbetsplatsen på ignorans och okunskap. Arbete som sker på höga höjder kräver ordentliga fallskyddslösningar. Arbete som involverar tunga lyft med maskin kräver god planering, kunskap och ett säkert utförande. Arbete som sker från ställningar kräver att ställningen monteras och dimensioneras på korrekt sätt för att medföra säkerhet. De tre sistnämnda är områden där kunskap och utbildning kan vara en bidragande faktor att reducera antalet olyckor på arbetsplatsen.

Sir Francis Bacon skrev i sin skrift Meditationes Sacrae från 1597 att ”Knowledge is power” (Scientia potentia est), det vill säga att ”Kunskap är makt”. När det kommer till arbetsmiljö och säkerhet på arbetsplatsen anser jag att en bra omformulering på det citatet är ”Kunskap innebär säkerhet”.

Att utbilda sig och därmed få en god förståelse för riskerna på arbetsplatsen, att förstå allvaret i dessa risker, och förstå hur dessa risker kan elimineras och/eller minimeras är nyckeln för ett bra arbetsmiljöarbete och en god säkerhet på arbetsplatsen.

Låt oss titta närmare på fallolyckor inom arbetet:

Enligt AFA Försäkring sker det 11 000 fallolyckor under arbetstid per år. Majoriteten av dessa sker utan att du faller från en höjd, men en stor andel sker efter fall från högre höjd från exempelvis ett tak, ställning eller lift. Dessa fall är ofta väldigt höga och konsekvenserna av ett fall tenderar att bli väldigt allvarliga. 

Fall som sker från hög höjd beror nästan uteslutande på att människan har felat i något steg eller inte tagit riskerna och säkerheten på allvar. Exempelvis kan det bero på att ställningen eller det kollektiva fallskyddet inte är korrekt monterad eller uppfyller kraven som finns. Det kan också bero på att personen inte använder, eller felaktigt använder det personliga fallskyddet. Att använda personligt fallskydd på ett felaktigt sätt kan i vissa fall orsaka allvarligare skador än att inte använda personligt fallskydd alls. Med en ordentlig fallskyddsutbildning kan du tillskansa dig de kunskaper som krävs. Machokulturen som tyvärr råder inom bygg- och anläggningsbranschen är också en vanlig orsak till att säkerheten inte tas på fullaste allvar.

Övriga anledningar till att fallolyckor sker på arbetsplatser kan vara:

 • Avsaknad av fallskydd
 • Bristfällig utbildning
 • Attityd & beteende
 • Tidspress (stress)
 • Otillräcklig kunskap om utrustningen
 • Bristfällig ordning/snubbelrisk
 • Skyddsräcke/avspärrning saknas
 • Ekonomi
 • Dåliga eller obefintliga rutiner
 • Dåliga eller obefintliga metodbeskrivningar
 • Dålig arbetsplatsbelysning
 • Inte halksäkert

Siffrorna går åt rätt håll då kurvan för antal olyckor på arbetsplatsen sjunker samtidigt som antalet aktiva inom branschen ökar, vilket såklart är positivt. Inom branschen pågår det arbete för nollvision vad gäller arbetsrelaterade olyckor. För att nå dit måste vi arbeta tillsammans och respektera risker, alltid ta det säkra före det osäkra och alltid vara försiktiga och tänka både en och två gånger extra om det du tänkt göra innebär några risker, och hur du kan göra för att dessa risker ska förbli just risker.

Ett annat bra sätt att lära sig (som inte ersätter utbildning, men för att hålla kunskaperna fräscha och bredda sin kunskap) är att våga fråga vid osäkerhet. Många tycker tyvärr det är pinsamt att ställa en fråga kring något som man förväntas kunna och ofta slutar det med att man gör det som känns rimligt, vilket inte alltid är det rätta. Ingen kan veta allt, och därför är det viktigt att vi lär av varandra.

Ju fler som utbildar sig, desto färre kommer behöva sjukskrivas eller drabbas av allvarliga olyckor och desto fler kan komma hem lyckliga till sina familjer efter avslutat arbetspass. Det är en enkel matematik.